Úvodní stránka » FRM - GUNA

Fyziologická regulační medicína - GUNA.cz

Fyziologická regulační medicína (FRM) je inovativní lékařské odvětví představující moderní integraci klasické medicíny s přírodní medicínou, založené na nejnovějších poznatcích v oblasti molekulární biologie, kvantové fyziky a především psycho-neuro-endokrinno-imunologie.

FRM vychází z konceptu obnovy původního fyziologického stavu organismu podáváním látek obsahujících kromě přírodních léčiv (minerálních, rostlinných a živočišných) také a především biologické molekuly označované jako messenger molecules (komunikační molekuly: neuropeptidy, hormony, interleukiny a růstové faktory), které ve zdravém organismu kontrolují a regulují jeho fyziologické funkce. Zvláště inovativní je terapeutické využití těchto komunikačních molekul ve velmi nízkých dávkách (označovaných jako physiological low doses), a jejich příprava podle specifické technologie nazvané SKA (Sequential Kinetic Activation – sekvenční kinetická aktivace). Sekvenční kinetická aktivace zvyšuje účinnost nízkých dávek komunikačních molekul při léčbě různých onemocnění tak, že se projevuje stejná účinnost těchto látek jako v klasickém dávkovacím režimu, podávání je však prosto doprovodných nežádoucích účinků.

Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci biologicky aktivních molekul identických s těmi, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Uvedené biologicky aktivní látky jsou v současnosti intenzivně studovány v molekulární biologii a označují se také (vzhledem ke své funkci) jako komunikační molekuly. Tyto látky zprostředkovávají „správné instrukce“ různým buňkám v organismu. Řadíme mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému). Patří k nim i růstové faktory, které jsou základní složkou tkání s regulujícím a stimulujícím účinkem. Tyto látky se používají ve fyziologických koncentracích, tedy koncentracích, které se nachází v lidském organismu (ng-pg/ml). Tento parametr učinil z fyziologické regulační medicíny efektivní medicínu nízkých dávek, která však není provázena nežádoucími účinky.

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Tyto biologicky aktivní látky, intenzivně studované v molekulární biologii, jsou známé molekuly a nazýváme je také komunikační molekuly. Tyto látky zprostředkovávají „správné instrukce“ různým buňkám v organismu. Řadíme mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému),cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému). Patří k nim i růstové faktory, které jsou základní složkou tkání s regulujícím a stimulujícím účinkem.

Je známo, že tyto látky mají rozhodující význam pro zdraví jedince. Nemoc je dnes vnímána jako vyjádření změn v koncentracích komunikačních molekul, a to jak zvýšených, tak snížených počtů těchto molekul. Mezinárodní lékařský výzkum se v současnosti zaměřuje na studium komunikačních molekul; pozitivní (hojení) nebo negativní (nemoc) proces záleží na jejich funkci. Naskýtá se možnost použití těchto látek pro terapeutické účely.

Každá nemoc je projevem a důsledkem změn v koncentracích komunikačních molekul v organismu.

Například obnova nefyziologicky fungujícího imunitního systému pomocí cytokinů či endokrinního systému pomocí hormonů je jedním z velmi inovativních objektů zájmu výzkumu molekulární biologie s praktickými výstupy pro klinickou medicínu. Klinické uplatnění tohoto výzkumu bývá však omezené z důvodů nežádoucích doprovodných účinků vysokých dávek komunikačních molekul. Fyziologická regulační medicína umožňuje v současnosti podání nízkých dávek hormonů, neuropeptidů, cytokinů a růstových faktorů k dosažení srovnatelných terapeutických výsledků jako při podávání těchto látek ve farmakologické koncentraci, avšak s vyšší bezpečností.

Příkladem demonstrujícím koncept obnovy rovnováhy pomocí cytokinů je nerovnováha lymfocytů Th1 a Th2. Například během bolestivých zánětlivých procesů převládá aktivita Th1-lymfocytů. V těchto případech se FRM zaměřuje na dodání těch cytokinů, které podporují aktivitu Th2, jež jsou schopné zpětně snižovat hyperaktivitu Th1 a obnovit tak fyziologickou rovnováhu (IL4, IL4, TGF-β).

Obdobným případem nerovnováhy cytokinů jsou alergická onemocnění, charakterizovaná zvýšenou aktivitou Th2-lymfocytů. Fyziologická regulační medicína nabízí podporu Th1-lymfocytů pomocí perorálního užívání IL-12 a INF-γ, které v nízkých koncentracích vyvolají obnovu rovnováhy mezi Th1 a Th2, což je předpoklad pro potlačení alergie. V roce 2009 byl v prestižním renomovaném odborném časopise Pulmonary Pharmacology & Therapeutics [2009;22:497–510] publikován článek Low dose oral administration of cytokines for treatment of allergic asthma (Podávání nízkých dávek cytokinů v léčbě alergického astmatu, Gariboldi S, et al., Low dose oral administration of cytokines for treatment of allergic asthma. Pulmonary Pharmacology and Therapeutics2009;30:1–14 – originálpřeklad). Práce objasňuje účinnost nízkých dávek cytokinů připravených technologií SKA (sekvenční kinetická aktivace) v léčbě alergického astmatu, poskytuje jasné, zřejmé a reprodukovatelné výsledky. Poukazuje na skutečnost, že tyto nízké dávky cytokinů vykazují stejný účinek jako dávky vysoké, a to na základě série klinických a laboratorních parametrů charakteristických pro alergické astma.

Terapeutický trojúhelník FRM

Terapeutický plán FRM se skládá z několika fází:

 1. rovnováha psycho-neuro-endokrino-imunologického system (PNEI);
 2. detoxikace organismu;
 3. léčba symptomů.

Tyto tři komponenty se označují jako terapeutický trojúhelník FRM.

Další dvě složky FRM se týkají fyziologie buněk: jde o procesy podpory buněčného metabolismu a podpory buněčné výživy.

Psycho-neuro-endokrino-imunitní systém (PNEI)

Modulace systému psycho-neuro-endokrino-imunitního (a to v obou směrech – psychosomatickém i somatopsychic­kém) – je základem fyziologické regulační medicíny. Za podpory ověřených biologických mechanismů vykazují mikrodávky cytokinů, hormonů, neurotransmiterů a některých dalších látek (minerálů a látek rostlinného a zvířecího původu) redukci, modulaci a stimulaci reaktivity tří hlavních biologických systémů (nervového, imunitního a endokrinního), což vede k vyváženému účinku na fyziologické funkce.

Mechanismus malých dávek

Mechanismus účinku cytokinů a hormonů ve velmi nízké koncentraci spočívá v aktivaci určitých buněčných a plazmatických receptorů. Koncentrace těchto látek se pohybuje ve stejných hodnotách, v jakých se tyto látky vyskytují fyziologicky v lidském organismu, tzn. koncentrace 10–6 (mikrogramy/ml), 10–9(nanogramy/ml) a 10–12 (pikogramy/ml). Aktivace receptorů způsobí spuštění řetězových reakcí vyúsťující v obnovu biologické funkce celého systému PNEI. Cytokiny a hormony v nízkých koncentracích aktivují autoregulační mechanismy.

Detoxikace organismu

Detoxikovaný a drenážovaný extracelulární prostor napomáhá většímu využití kyslíku v buňkách a efektivnějšímu příjmu nutrientů. Detoxifikované buňky mají dokonalejší metabolismus. Ne nadarmo se říká, že dobrá drenáž a detoxikace organismu je již půlka dobré terapie. Detoxikační postupy se zaměřují na detoxikaci buněk, extracelulárního prostoru a eliminačních orgánů. Eliminační orgány, aktivované specifickými detoxikačními látkami, vykazují následně zvýšenou, tedy efektivnější exkreční schopnost.

Kontrola symptomů

Nový terapeutický přístup FRM se opírá o molekulární biologii. Technologie využívající nanodávky látek je metoda, jak docílit fyziologických koncentrací příslušných látek v organismu za použití přípravků, obsahujících nízké koncentrace účinných látek. Tyto malé dávky umožňují reaktivovat odpovídající biologické imunitní reakce, jak dokládají klinické studie. Nanodávky cytokinů, neurotransmiterů a hormonů účinkují synergicky a ovlivňují fyziologii buněk. V některých přípravcích FRM jsou obsaženy extrakty léčivých rostlin, které přispívají ke kontrole symptomů, případně k detoxikaci organismu.

Podpora buněčného metabolismu

Účinek hormonů, cytokinů a dalších látek v nanokoncentracích na buněčné membránové receptory není dostatečný, pokud nejsou vlastní buňky v dobrých výživových podmínkách. Proto je buněčná metabolická stimulace nutným předpokladem úspěchu terapie. Vitaminy, minerály, oligonutrienty a vysoce ředěné mikrodávky komponent Krebsova cyklu aktivují činnost mitochondrií, buněčných organel zodpovědných za tvorbu ATP, nositele zdroje buněčné energie.

Podpora buněčné výživy

Proteiny, sacharidy a lipidy hrají základní úlohu v udržení a obnově zdraví. Nejnovější výzkum v oblasti výživy definuje optimální množství jednotlivých nutrientů pro buněčnou výživu. Přípravky FRM obsahují malé a vyvážené množství aminokyselin, vitaminů nezbytných pro vlastní buněčnou výživu. Oligonutrienty jsou integrovány do biologických struktur a ochraňují tyto struktury proti volným radikálům, které přispívají ke vzniku chronických a degenerativních onemocnění, a urychlují proces stárnutí.

Aplikace fyziologické regulační medicíny v praxi

Fyziologická regulační medicína poskytuje nové možnosti v léčbě nemocí pomocí komunikačních molekul a naplňuje přání mnoha lékařů léčit účinně a s vysokou bezpečností. V současnosti se otevírají nové obzory medicíny v oblasti molekulární biologie, a fyziologická regulační medicína je ta část medicíny, která tyto nové poznatky nabízí ke klinickému využití.
Fyziologická regulační medicína (FRM) představuje inovativní terapeutický přístup založený na stávajícím stavu poznání molekulární fyziologie a patofyziologie neuro-endokrino-imunitního systému. Cílem tohoto přístupu je restituce pozměněných hladin řady látek přirozeně se vyskytujících v našem organismu na fyziologickou úroveň – odsud pochází i samotné označení tohoto přístupu. Jedná se přitom o látky, které se přirozeně vyskytují ve velmi nízkých koncentracích a velmi často slouží jako parakrinní modulátory v nejrůznějších oblastech – cytokiny, neuropeptidy, interleukiny, růstové faktoryapod.
V rámci FRM jsou podávány tyto látky ve velmi nízkých koncentracích, které odpovídají zmíněným koncentracím fyziologickým, tj. v nano- až pikogramech/ml. Terapeutické využití těchto molekul přitom není nikterak nové. Běžně se setkáváme např. s podáváním interferonů, růstových faktorů či interleukinů. V běžně užívaných farmakologických koncentracích je však taková aplikace provázena významným rizikem nežádoucích účinků, jako jsou např. flu-like syndrom, Clarksonův syndrom, autoimunitní reakce aj., což jejich širší užívání významně limituje. Klíčovou úlohu v léčbě bolesti hraje i anti-interleukin IL-1.


Pouze připomeňme, že prozánětlivě působící IL-1 je produkován buňkami monocyto-makrofágového systému, ale též např. fi broblasty. V klinické praxi je dnes především revmatology a imunology využíván kompetitivní inhibitor IL-1-alfa a IL-1-beta, anakinra, jenž zabraňuje vazbě na receptor typu I pro interleukin 1 (IL-1RI). Tohoto účinku je tak využíváno např. v léčbě revmatoidní artritidy. Aplikace anti-IL-1 (alfa/beta) v rámci FRM tedy přirozeně působí protizánětlivě, a to mj. v důsledku potlačení katalytické aktivity cyklooxygenázy a NO-syntázy. Tvorba prostaglandinů a oxidu dusnatého, které působí jako postsynaptické modulátory v přenosu bolesti je tak výrazně snížena – mechanismus účinku je tedy v mnohém podobný jako působení dnes bohatě využívané skupiny nesteroidních antiflogistik. Vedle potlačení zánětlivé reakce však lze současně očekávat již avízované potlačení degradace chrupavky či potlačení tvorby synoviálního panu. Při užívání přípravků založených na principu FRM, se kterými jsou prozatím nejbohatší zkušenosti v Itálii a Velké Británii, nebyl dosud zaznamenán výskyt závažných nežádoucích účinků a výrobce deklaruje jejich bezpečnost, vzhledem k velmi malým užitým dávkám. Jejich aplikace přitom nevylučuje současné užívání již nastavené medikace, přičemž lze očekávat vzájemně se potencující účinek, a tedy možnost snížení dávek analgetik, s čímž souvisí i nižší pravděpodobnost nežádoucích účinků plynoucí z jejich podávání.

Dávkovací režimy pro GUNA přípravky

DOPORUČENÝ STANDARD DÁVKOVACÍCH REŽIMŮ.

DANÁ DOPORUČENÍ MOHOU BÝT MODIFIKOVÁNY PODLE ZÁVAŽNOSTI ONEMOCNĚNÍ NEBO DLE DOPORUČENÍ LÉKAŘE.

KAPKY

Dospělí a děti starší 12 let 20 kapek do sklenice vody, 2x denně
Děti 6-12 let 10 kapek do sklenice vody, 2x denně
Děti mladší 6 let* 5 kapek do sklenice vody, 2x denně

Pro děti se doporučuje nakapat příslušné množství kapek do sklenice vlažné vody.

PELETY

Dospělí a děti starší 12 let 5 pelet, 3x denně
Děti 6-12 let 3 pelety, 3x denně
Děti mladší 6 let 1-2 pelety, 3x denně rozpustit v malém množství vody

MONODOSE (=MONODÁVKY)

Dospělí a děti starší 2 let
 • Prevence: 1 monodose týdně nejméně po dobu 6 týdnů
 • Léčba akutních příznaků: 1 monodose každých 6 hodin do remise akutní fáze
Děti mladší 2 let Podle doporučení lékaře

NOSNÍ SPREJE

Dospělí a děti starší 12 let
 • 2 vstřiky do každé nosní dírky 4-5 krát denně po potřebnou dobu
 • V akutní fázi 2 vstřiky do každé dírky každých 30 minut po dobu 2-3 hodin
Děti 6-12 let
 • 1 vstřik do každé nosní dírky 4-5 krát denně po potřebnou dobu
 • V akutní fázi 1 vstřik do každé dírky každých 30 minut po dobu 2-3 hodin
Děti mladší 6 let
 • 1 vstřik do každé nosní dírky 2-3 krát denně po potřebnou dobu
 • V akutní fázi 1 vstřik do každé dírky každých 60 minut po dobu 2-3 hodin

SIRUPY

Dospělí a děti starší 12 let 10 ml, 3-6 krát denně
Děti 6-12 let 5 ml, 3-6 krát denně
Děti mladší 6 let 3 ml, 3-6 krát denně

MASTI, KRÉMY

Dospělí a děti starší 12 let Aplikace několikrát denně podle individuální potřeby na postižené místo, jemně vmasírovat
Děti 6-12 let Aplikace několikrát denně podle individuální potřeby na postižené místo, jemně vmasírovat
Děti mladší 6 let Aplikace několikrát denně podle individuální potřeby na postižené místo, jemně vmasírovat

INJEKČNÍ FORMY

Dospělí a děti starší 12 let inj podání (dále specifikace podání podle SPC daného přípravku): 1 ampule 1-3 krát týdně podle závažnosti a klinického stavu (1-2 měsíce celkové léčby)
Děti 6-12 let inj podání (dále specifikace podání podle SPC daného přípravku): 1/2 ampule 1-3 krát týdně podle závažnosti a klinického stavu (1-2 měsíce celkové léčby)
Děti mladší 6 let inj podání (dále specifikace podání podle SPC daného přípravku): 1/3 ampule 1-3 krát týdně podle závažnosti a klinického stavu (1-2 měsíce celkové léčby)


VIDEO YOUTUBE


LÉČBA BOLESTI MALÝCH KLOUBŮ - https://www.youtube.com/watch?v=avAjSM6nA1Y#t=253
LÉČBA DEPRESE - https://www.youtube.com/watch?v=DXKYibW_p-o
LÉČBA BOLESTI KOLENE - https://www.youtube.com/watch?v=jKzNZ40lWLA
LÉČBA BOLESTI KYČLÍ - https://www.youtube.com/watch?v=0lGYJJO82qA
LÉČBA BOLESTI PÁTEŘE - https://www.youtube.com/watch?v=FcjoP2G4KBA
LÉČBA VAGINÁLNÍCH MYKOZ - https://www.youtube.com/watch?v=lBkB6V4PyMk

Bachovy esence

Unikátní směsi Bachových květových esencí zaměřené na 5 různých oblastí našeho zdraví.

Bachovy květové esence jsou léčebným systémem, který vytvořil v roce 1930 anglický lékař a homeopat Dr. Edward Bach.

Bachovy květové esence tvoří 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Bachovy esence mohou užívat děti, dospělí, těhotné a kojící ženy a také Vaši zvířecí miláčci. Doporučuje se konzultace s lékařem či lékárníkem.

Standardně se Bachovy květové esence vyrábějí jako monokomponentní přípravky a je nevyhnutelná konzultace s lékařem, který se touto metodou zabývá, aby namíchal správnou kombinaci esencí právě pro vás. Proto experti společnosti GUNA připravili receptury směsí esencí, které jsou již zaměřeny na konkrétní oblast našeho zdraví. Vznikla tak řada unikátních produktů, které jsou připraveny k okamžitému použití.

- Terapie Bachovými esencemi je schválená WHO (Světová zdravotnická organizace)
- RESOURCE MIX esence jsou připraveny na základě originální Bachovy metody
- Tinktury jsou certifikované BAFEP (British Association of Flower Essence Producers)
- Při přípravě použitý alkohol (brandy) je v kvalitě BIO (ECOCERT certifikát)
- Užívají se 4 kapky 4 x denně nakapané do sklenice s čistou neperlivou vodou
- Jednotlivé přípravky se mezi sebou mohou míchat
- Dostupné ve vaší lékárně nebo na internetové lékárně www.samoleceni.cz

  • RESOURCE CONFIDENCE – Sebedůvěra

   RESOURCE CONFIDENCE – Sebedůvěra


   Při nedostatku sebevědomí, sebedůvěry, odvahy, rozhodnosti, při ztrátě motivace, při podceňování vlastních schopností. Pomáhá nabýt zdravé sebevědomí, odvahu, víru ve vlastní schopnosti.

  • RESOURCE ENERJOY – Energie & Radost

   RESOURCE ENERJOY – Energie & Radost


   Při nedostatku vitality, energie, chuti do života, odhodlání, vytrvalosti. Pomáhá vybudit vlastní energii, vitalitu, houževnatost, sílu dělat rozhodnutí.

  • RESOURCE GOODNIGHT – Dobrou noc

   RESOURCE GOODNIGHT – Dobrou noc


   Při špatném usínání, při častém nočním buzení, při brzkém buzení, při pocitu nekvalitního spánku. Pomáhá optimalizovat všechny fáze spánku, zkvalitňuje spánek a tím zvyšuje regeneraci organismu.

  • RESOURCE HARMONY – Harmonie ženy

   RESOURCE HARMONY – Harmonie ženy


   Při premenstruačním syndromu, bolestivé menstruaci, náladovosti v těhotenství a po porodu, menopauze. Pomáhá harmonizovat náladu a pocity ženy v citlivých obdobích, které jsou spojeny s hormonálními výkyvy.

  • RESOURCE REMEDY – Záchrana

   RESOURCE REMEDY – Záchrana


   Při zvýšeném stresu, vyčerpanosti, únavě, nedostatku energie. Pomáhá navodit stav relaxace, uklidnění, zvyšuje schopnost zvládat stres.

 

 

Vysokodávkovaná infuzní terapie vitamínem C

Vitamin C je životně důležitý pro normální průběh fyziologických reakcí - např. podporuje detoxikační reakce v játrech, tvorbu kolagenu, resorpci železa, metabolismus tuků

- účastní se mnoha životně důležitých metabolických procesů a je nejúčinnějším fyziologickým antioxidantem v krvi - oxidativní stres indukuje deficit vitaminu C, což prohlubuje zánět a narušuje především funkce imunitního systému, nervové, kostní,kožní a pojivové tkáně 

- preventivních a léčivých účinků / protiinfekčních, protizánětlivých / dosáhneme pouze nitrožilním podáním

 IVC pomáhá:

- při opakovaných a chronických infekcích - astma bronchiale,infekce močových  cest,gynekologické infekce, pásový opar, borreliosa,infekce horních cest a dolních cest dýchacích,polinosa, Crohnova nemoc,…..

- při špatně se hojících ránách,po operacích, traumatech

- při alergiích či autoimunitních onemocněních - např. reumatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc,....

- při stavech vyčerpanosti nebo stresu,

- při léčbě nádorových onemocněních,

- při zánětlivých onemocněních kůže - atopický ekzém, lupenka …

- při kardiovaskulárních onemocněních,

- při chronickém únavovém syndromu a  syndromu vyhoření,

- při depresícha snížené toleranci stresu,

- při psychických a neurodegenerativních poruchách

 

Infuse vitaminu C zlepšují kvalitu života a pomohou nastartovat vaši imunitu

Pro prevenci cévních, metabolických,autoimunitních a nádorových onemocnění se doporučuje koncentrace vitamínu C v plazmě minimálně 0,9 mg/cl, což odpovídá dennímu příjmu 100 až 200 miligramů tohoto vitamínu. Pro dosažení léčivých účinků je nutné vytvořit v krvi koncentraci 10 až 15 krát vyšší.

Dávka 0,1 gramu na kilogram tělesné hmotnosti podpoří imunitu a potlačuje zánět, v dávce 0,75 až 1,5 gramu na kilogram tělesné váhy působí toxicky cíleně na nádorové buňky. Těchto hodnot nelze dosáhnout orálním podáváním standardního vitamínu C.

Vitamin C ve fyziologických dávkách působí antioxidačně, ve vysokých dávkách vitamin C působí na některé typy nádorových buněk prooxidačně, a tím potlačuje jejich množení, přičemž u onkologických pacientů zvyšuje kvalitu života a snižuje toxicitu protinádorové léčby. Tyto vysoké dávky jsou velmi dobře snášeny.

 Vysoká infuzní dávka vitaminu C působí duálně, tzn. zdravé buňky jsou chráněny antioxidačním účinkem a podporou protinádorové imunity, na některé typy nádorových buněk působí prooxidačně, blokuje jejich množení a vede k jejich zničení, protože pouze v okolí nádorové buňky je prostředí s přítomností iontů mědi, železa a zvýšené aciditě, s nímž vitamin C vytvoří peroxid vodíku, který díky oxidačnímu stresu nádorovou buňku zničí. Tato metoda je v podstatě netoxickou chemoterapií. Mechanismů ničení nádorových buněk je více, ale tento je prioritní.

 Dávka 0,1 g/kg hmotnosti nepůsobí duálně. V tomto případě vitamin C funguje pouze jako likvidátor reaktivních sloučenin kyslíku, které oslabují imunitní systém. Používá se především pro prevenci, ale i pro léčení. Infúzní podávání vyšších dávek vitaminu C je důležité u léčení všech nemocí, které spotřebovávají vitamin C, především se jedná o recidivující infekce, záněty kloubů, alergie, kornatění tepen a pochopitelně nádorové bujení. Vitamin C prioritně absorbují buňky imunitního a nervového systému.

 Dávka 0,1 g/kg hmotnosti je dávka u onkologických onemocnění startovací, která se zvyšuje až na 1g/kg hmotnosti (i více), což už podporuje nejen protinádorovou imunitu, ale také protinádorovou léčbu. Současně chrání zdravé buňky. Těmito duálními účinky je nadčasovou a bezpečnou cestou léčby.

Konkrétní dávku a počet infuzí určuje ošetřující lékař dle váhy pacienta a jeho aktuální zdravotního stavu.

 UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE: Podmínkou aplikace infuzního vitamínu C je pitný režim, tzn. průběžné vypití nejméně 2 litrů čisté pramenité vody v den podání a funkční ledviny a bez ledvinových kamenů. Tato podpůrná léčba - infuzním vitamínem C - se také nedoporučuje u pacientů s oxalátovou urolitiázou a nemocemi spojenými s patologií metabolismu železa a jeho ukládáním v organismu (talasemie, hemochromatóza, sideroblastická anemie).

Infuse vit. C jsou komplementární - tedy účinky se násobí a prohlubují  - spolu s infusní terapií Glutathionu a infusemi D-fruktosy-1,6 bifosfátu - spolu mají synergický a doplňující účinek

 

Infuse GLUTATHION

Glutathion je látka tělu vlastní, je obsažen v každé jeho buňce. Tělo ho získává z některých potravin (např. z určitých druhů zeleniny - brokolice, květák, zelí,...), z řady látek si ho samo syntetizuje. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutationu v buňkách ubývá. Od 50. let věku ho v těle dokonce bývá o 50-70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, řadu nemocí a poškození orgánů.

-  Glutathion vzniká v játrech. Je koenzymem enzymu glatathionperoxidázy, který v těle mění jedovatý a karcinogenně působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík. Název koenzym znamená, že určitá látka účinkuje v souladu s enzymy. Hlavní nejdůležitější reakcí je však tvorba správných disulfidových vazeb v celé řadě bílkovin a peptidových hormonů. Tuto reakci katalyzuje enzym glutathionreduktasa.

- Glutathion je také důležitou součástí v metabolismu cizorodých látek (xenobiotik), kdy po jejich předchozí hydroxylaci umožňuje tvorbu polárních metabolitů, které jsou již dobře rozpustné ve vodných roztocích a tím se významně zvyšuje možnost jejich vyloučení z těla ven. Dále se uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

- Glutathion je obsažen v některých potravinách, které jsou doporučované jako zdravé (odborníci uvádějí, že mohou hrát roli v prevenci vzniku rakoviny), jako je například brokolice, zeli, květák a další. Je obsažen ale i v mase či ovoci.

- Glutathion patří k nejsilnějším antioxidantům, protože má silné tlumící účinky proti vzniku volných radikálů.

je tripeptid složený z aminokyselin - kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu a chrání organismus před oxidačním stresem (podílí se na odstraňování peroxidu vodíku).

- Glutathion vzniká v játrech. Je koenzymem enzymu glutathionperoxidázy, který v těle mění jedovatý a karcinogenně působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík.

Dále se uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Jeho nízký obsah v těle je spojen s rychlým stárnutím, makulární degenerací (skvrnami na pokožce), diabetem, nemocemi plic a zažívacího ústrojí, křečovitými stavy, Parkinsonovým syndromem a jinými neurodegenerativními poruchami.

- spolu s vitaminem C vykazuje synergické antioxidační působení při společném podávání, jelikož glutathion je schopen udržovat aktivní formu vitaminu C v redukované a účinné podobě po delší dobu.

Infuse vitaminu C, Glutathionu a spolu s infusním podáním D-fruktosa-1,6 bifosfátu mají spolu komple-mentární účinky - tedy účinky se násobí a prohlubují, navzájem se synchronně doplňují v ochraně buněk před toxickým pooškozením zevního životního prostředí, před nežádoucími účinky léků, chrání buňky před poškozením při chemoterapiích či užívání alkoholu...samozřejmě do určité míry

  

 Infuse   D-fruktosa-1,6 bifosfát

- fosfátový iont je hlavní nitrobuněčný iont a hraje zásadní roli v řadě důležitých fyziologických procesů

- snížená hladina fosfátů v krvi - hypofosfatemie- je častá u mnoha onemocnění - jako je například CHOCHBP (chronická obstrukční plicní nemoc),u zánětlivých stavů, u traumat, popálenin, při průjmech,po operacích, hypothyreose (snížená funkce štítné žlázy), u diabetes mellitus (cukrovky), metabolického syndromu, ICHS (Angina pectoris, ischemická choroba srdeční), katabolických procesech - chronická stadiadsystémových onemocnění,u alkoholismu, kouření,užívání steroidních hormonů,analgetik,po transfusích,hladovění atd

- D-fruktosa-1,6 bifosfát - tedy organicky vázaný fosfát - zlepšuje rheologické vlastnosti krve- tedy zlepšuje prokrvení tkání ,zlepšuje pružnost a ohebnost červených krvinekzabraňuje shlukování krvinek a tvorbě trombů, umožňuje lepší nasycení tkání kyslíkem, významně se podílí na zvýšené tvorbě ATP - základního zdroje energie, zlepšuje anabolickou fázi metabolismu, tedy obnovu tkání,

- u pacientů s ICHS - ischemickou chorobou srdeční-  významně zlepšuje funkci srdečního svalu myokardu - zvyšuje srdeční výdej a tepový objem srdce, zlepšuje tedy čerpací funkci srdce a zlepšuje hemodynamiku. Dále významný je antiaryrtmický vliv na srdce a omezuje nekrosy myokardu - což svědčí pro ochranný účinek vůči myokardu.

- používá se v komplexní terapii ischemie u akutního infarktu myokardu, ale i u chronických forem jako je Angina pectoris a při poruše periferní cirkulace ischemického typu jako je ischemická choroba dolních končetin, diabetická noha,chronická žilní nedostatečnost - “ křečové žíly”,

- zlepšuje hojení po operacích a traumatech

- pozitivní účinek vykazuje v ischemické mozkové tkáni po ischemické cévní mozkové příhodě - tedy po mrtvičce - zvyšuje průtok krve v postiženém mozkovém regionu a průtok krve v mozku jako celku

zvyšuje kontraktilitu dýchacího svalstva u CHOCHBP, rozedmy plic, astma bronchiale, chronického respiračního selhání a zvyšuje tak dechový objem a minutovou ventilaci

- je velmi vhodný v kompenzaci psychických poruch u alkoholiků, zmírňuje neklid u abstinenčních příznaků a rychle obnovuje psychické a neurologické funkce u léčených závislostí na alkoholu.

- velmi vhodný je pro těžce fyzicky pracující lidi ale i zvyšuje duševní výkonnost u manažerských povolání s vysokým psychickým zatížením, u vedoucích pracovníků, u studentů, u profesí vyžadujících bdělost a rychlé rozhodování

- v neposlední řadě je velmi vhodná u pacientů v rekonvalescenci po nemocech, operacích, traumatech a u vrcholových a profesionálních , ale i nárazových rekreačních sportovců k rychlé a kvalitní regeneraci po výkonu a k dodání energie

Infuse vit. C jsou komplementární - tedy účinky se násobí a prohlubují  - spolu s infusní terapií Glutathionu a infusemi D-fruktosa-1,6 bifosfátu - spolu mají synergický a doplňující účinek

 

Další informace

Další informace naleznete v souborech ke stažení.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH