Úvodní stránka » FRM - GUNA Velichovky

FYZIOLOGICKÁ REGULAČNÍ MEDICÍNA  - FRM GUNA

Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Tyto biologicky aktivní látky, intenzivně studované v molekulární biologii, jsou známé molekuly a nazýváme je také komunikační molekuly. Tyto látky zprostředkovávají „správné instrukce“ různým buňkám v organismu. Řadíme mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému). Patří k nim i růstové faktory, které jsou základní složkou tkání s regulujícím a stimulujícím účinkem.

 Je známo, že tyto látky mají rozhodující význam pro zdraví jedince. Nemoc je dnes vnímána jako vyjádření změn v koncentracích komunikačních molekul, a to jak zvýšených, tak snížených počtů těchto molekul. Mezinárodní lékařský výzkum se v současnosti zaměřuje na studium komunikačních molekul; pozitivní (hojení) nebo negativní (nemoc) proces záleží na jejich funkci. Naskýtá se možnost použití těchto látek pro terapeutické účely.

 Každá nemoc je projevem a důsledkem změn v koncentracích komunikačních molekul v organismu.

 Například obnova nefyziologicky fungujícího imunitního systému pomocí cytokinů či endokrinního systému pomocí hormonů je jedním z velmi inovativních objektů zájmu výzkumu molekulární biologie s praktickými výstupy pro klinickou medicínu. Klinické uplatnění tohoto výzkumu bývá však omezené z důvodů nežádoucích doprovodných účinků vysokých dávek komunikačních molekul. Fyziologická regulační medicína umožňuje v současnosti podání nízkých dávek hormonů, neuropeptidů, cytokinů a růstových faktorů k dosažení srovnatelných terapeutických výsledků jako při podávání těchto látek ve farmakologické koncentraci, avšak s vyšší bezpečností.

Příkladem demonstrujícím koncept obnovy rovnováhy pomocí cytokinů je nerovnováha lymfocytů Th1 a Th2. Například během bolestivých zánětlivých procesů převládá aktivita Th1-lymfocytů. V těchto případech se FRM zaměřuje na dodání těch cytokinů, které podporují aktivitu Th2, jež jsou schopné zpětně snižovat hyperaktivitu Th1 a obnovit tak fyziologickou rovnováhu (IL4, IL4, TGF-β).

 

Terapeutický trojúhelník FRM

Terapeutický plán FRM se skládá z několika fází: 

  1. rovnováha psycho-neuro-endokrino-imunologického system (PNEI);
  2. detoxikace organismu;
  3. léčba symptomů. 

Tyto tři komponenty se označují jako terapeutický trojúhelník FRM.

Další dvě složky FRM se týkají fyziologie buněk: jde o procesy podpory buněčného metabolismu a podpory buněčné výživy.

 

Psycho-neuro-endokrino-imunitní systém (PNEI)

 Modulace systému psycho-neuro-endokrino-imunitního (a to v obou směrech – psychosomatickém i somatopsychic­kém) – je základem fyziologické regulační medicíny. Za podpory ověřených biologických mechanismů vykazují mikrodávky cytokinů, hormonů, neurotransmiterů a některých dalších látek (minerálů a látek rostlinného a zvířecího původu) redukci, modulaci a stimulaci reaktivity tří hlavních biologických systémů (nervového, imunitního a endokrinního), což vede k vyváženému účinku na fyziologické funkce.

Mechanismus malých dávek

Mechanismus účinku cytokinů a hormonů ve velmi nízké koncentraci spočívá v aktivaci určitých buněčných a plazmatických receptorů. Koncentrace těchto látek se pohybuje ve stejných hodnotách, v jakých se tyto látky vyskytují fyziologicky v lidském organismu, tzn. koncentrace 10–6 (mikrogramy/ml), 10–9 (nanogramy/ml) a 10–12 (pikogramy/ml). Aktivace receptorů způsobí spuštění řetězových reakcí vyúsťující v obnovu biologické funkce celého systému PNEI. Cytokiny a hormony v nízkých koncentracích aktivují autoregulační mechanismy.

Detoxikace organismu

Detoxikovaný a drenážovaný extracelulární prostor napomáhá většímu využití kyslíku v buňkách a efektivnějšímu příjmu nutrientů. Detoxifikované buňky mají dokonalejší metabolismus. Ne nadarmo se říká, že dobrá drenáž a detoxikace organismu je již půlka dobré terapie. Detoxikační postupy se zaměřují na detoxikaci buněk, extracelulárního prostoru a eliminačních orgánů. Eliminační orgány, aktivované specifickými detoxikačními látkami, vykazují následně zvýšenou, tedy efektivnější exkreční schopnost.

Kontrola symptomů

Nový terapeutický přístup FRM se opírá o molekulární biologii. Technologie využívající nanodávky látek je metoda, jak docílit fyziologických koncentrací příslušných látek v organismu za použití přípravků, obsahujících nízké koncentrace účinných látek. Tyto malé dávky umožňují reaktivovat odpovídající biologické imunitní reakce, jak dokládají klinické studie. Nanodávky cytokinů, neurotransmiterů a hormonů účinkují synergicky a ovlivňují fyziologii buněk. V některých přípravcích FRM jsou obsaženy extrakty léčivých rostlin, které přispívají ke kontrole symptomů, případně k detoxikaci organismu.

Podpora buněčného metabolismu

Účinek hormonů, cytokinů a dalších látek v nanokoncentracích na buněčné membránové receptory není dostatečný, pokud nejsou vlastní buňky v dobrých výživových podmínkách. Proto je buněčná metabolická stimulace nutným předpokladem úspěchu terapie. Vitaminy, minerály, oligonutrienty a vysoce ředěné mikrodávky komponent Krebsova cyklu aktivují činnost mitochondrií, buněčných organel zodpovědných za tvorbu ATP, nositele zdroje buněčné energie.

Podpora buněčné výživy

Proteiny, sacharidy a lipidy hrají základní úlohu v udržení a obnově zdraví. Nejnovější výzkum v oblasti výživy definuje optimální množství jednotlivých nutrientů pro buněčnou výživu. Přípravky FRM obsahují malé a vyvážené množství aminokyselin, vitaminů nezbytných pro vlastní buněčnou výživu. Oligonutrienty jsou integrovány do biologických struktur a ochraňují tyto struktury proti volným radikálům, které přispívají ke vzniku chronických a degenerativních onemocnění, a urychlují proces stárnutí.

  

Přípravky společnosti GUNA

 

FYZIOLOGICKÁ REGULAČNÍ MEDICÍNA - GUNA MD - injekční aplikace kolagenu spolu s pomocnými látkami přírodního původu - fytofarmaky

 

- šetrná a účinná léčba bolesti pohybového aparátu

- zlepšení pohyblivosti zpomalením degenerace kloubů a přidružených tkání

- bez nežádoucích účinků/kolagen je tělu vlastní látka/

- působí protizánětlivě,protibolestivě (analgeticky), přispívá k fyziologické regeneraci opěrného

  Aparátu a tím k ústupu bolesti

- bez nežádoucích účinků a bez lékových interakcí

- u těžkých stavů možná kombinace s analgetiky vede ke snížení jejich spotřeby a proto i ke snížení  

   nežádoucích účinků

- urychlení léčení ran-pooperačních jizev, obnova kloubní chrupavky,regenerace šlach a vazů

- zmírnění poškození způsobená stárnutím,nesprávným držením těla, průvodními chronickými

   onemocněními, poraněními a úrazy, zpomalení fyziologické degenerace kloubů, vazů, šlach

- aplikované MD injekce působí vždy v té oblasti, pro kterou jsou určeny - oblast kyčelního kloubu,

   kolen, ramen,malé klouby ruky a nohy, krční, hrudní, bererní a sakrální části páteře, neuralgie...

 

FYZIOLOGICKÁ REGULAČNÍ MEDICÍNA - GUNA p.o.

 - přípravky fyziologické regulační medicíny

- obnovují fyziologický stav nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul,

  které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince

- obnova rovnováhy psycho-neuro-endokrino-imunitního systému

- detoxikace  a drenáž organismu

- léčba symptomů

- podpora buněčného metabolismu a buněčné výživy

- nová možnost účinné a bezpečné  léčby

 

 VÍCE INFORMACÍ NA http://cs.gunainternational.com/uvod

  

Vysokodávkovaná infuzní terapie vitamínem C

Vitamin C je životně důležitý pro normální průběh fyziologických reakcí - např. podporuje detoxikační reakce v játrech, tvorbu kolagenu, resorpci železa, metabolismus tuků

- účastní se mnoha životně důležitých metabolických procesů a je nejúčinnějším fyziologickým antioxidantem v krvi - oxidativní stres indukuje deficit vitaminu C, což prohlubuje zánět a narušuje především funkce imunitního systému, nervové, kostní,kožní a pojivové tkáně 

- preventivních a léčivých účinků / protiinfekčních, protizánětlivých / dosáhneme pouze nitrožilním podáním

 IVC pomáhá:

- při opakovaných a chronických infekcích - astma bronchiale,infekce močových  cest,gynekologické infekce, pásový opar, borreliosa,infekce horních cest a dolních cest dýchacích,polinosa, Crohnova nemoc,…..

- při špatně se hojících ránách,po operacích, traumatech

- při alergiích či autoimunitních onemocněních - např. reumatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc,....

- při stavech vyčerpanosti nebo stresu,

- při léčbě nádorových onemocněních,

- při zánětlivých onemocněních kůže - atopický ekzém, lupenka …

- při kardiovaskulárních onemocněních,

- při chronickém únavovém syndromu a  syndromu vyhoření,

- při depresícha snížené toleranci stresu,

- při psychických a neurodegenerativních poruchách

 

Infuse vitaminu C zlepšují kvalitu života a pomohou nastartovat vaši imunitu

Pro prevenci cévních, metabolických,autoimunitních a nádorových onemocnění se doporučuje koncentrace vitamínu C v plazmě minimálně 0,9 mg/cl, což odpovídá dennímu příjmu 100 až 200 miligramů tohoto vitamínu. Pro dosažení léčivých účinků je nutné vytvořit v krvi koncentraci 10 až 15 krát vyšší.

Dávka 0,1 gramu na kilogram tělesné hmotnosti podpoří imunitu a potlačuje zánět, v dávce 0,75 až 1,5 gramu na kilogram tělesné váhy působí toxicky cíleně na nádorové buňky. Těchto hodnot nelze dosáhnout orálním podáváním standardního vitamínu C.

Vitamin C ve fyziologických dávkách působí antioxidačně, ve vysokých dávkách vitamin C působí na některé typy nádorových buněk prooxidačně, a tím potlačuje jejich množení, přičemž u onkologických pacientů zvyšuje kvalitu života a snižuje toxicitu protinádorové léčby. Tyto vysoké dávky jsou velmi dobře snášeny.

 Vysoká infuzní dávka vitaminu C působí duálně, tzn. zdravé buňky jsou chráněny antioxidačním účinkem a podporou protinádorové imunity, na některé typy nádorových buněk působí prooxidačně, blokuje jejich množení a vede k jejich zničení, protože pouze v okolí nádorové buňky je prostředí s přítomností iontů mědi, železa a zvýšené aciditě, s nímž vitamin C vytvoří peroxid vodíku, který díky oxidačnímu stresu nádorovou buňku zničí. Tato metoda je v podstatě netoxickou chemoterapií. Mechanismů ničení nádorových buněk je více, ale tento je prioritní.

 Dávka 0,1 g/kg hmotnosti nepůsobí duálně. V tomto případě vitamin C funguje pouze jako likvidátor reaktivních sloučenin kyslíku, které oslabují imunitní systém. Používá se především pro prevenci, ale i pro léčení. Infúzní podávání vyšších dávek vitaminu C je důležité u léčení všech nemocí, které spotřebovávají vitamin C, především se jedná o recidivující infekce, záněty kloubů, alergie, kornatění tepen a pochopitelně nádorové bujení. Vitamin C prioritně absorbují buňky imunitního a nervového systému.

 Dávka 0,1 g/kg hmotnosti je dávka u onkologických onemocnění startovací, která se zvyšuje až na 1g/kg hmotnosti (i více), což už podporuje nejen protinádorovou imunitu, ale také protinádorovou léčbu. Současně chrání zdravé buňky. Těmito duálními účinky je nadčasovou a bezpečnou cestou léčby.

Konkrétní dávku a počet infuzí určuje ošetřující lékař dle váhy pacienta a jeho aktuální zdravotního stavu.

 UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE: Podmínkou aplikace infuzního vitamínu C je pitný režim, tzn. průběžné vypití nejméně 2 litrů čisté pramenité vody v den podání a funkční ledviny a bez ledvinových kamenů. Tato podpůrná léčba - infuzním vitamínem C - se také nedoporučuje u pacientů s oxalátovou urolitiázou a nemocemi spojenými s patologií metabolismu železa a jeho ukládáním v organismu (talasemie, hemochromatóza, sideroblastická anemie).

Infuse vit. C jsou komplementární - tedy účinky se násobí a prohlubují  - spolu s infusní terapií Glutathionu a infusemi D-fruktosy-1,6 bifosfátu - spolu mají synergický a doplňující účinek

 

Infuse GLUTATHION

Glutathion je látka tělu vlastní, je obsažen v každé jeho buňce. Tělo ho získává z některých potravin (např. z určitých druhů zeleniny - brokolice, květák, zelí,...), z řady látek si ho samo syntetizuje. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutationu v buňkách ubývá. Od 50. let věku ho v těle dokonce bývá o 50-70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, řadu nemocí a poškození orgánů.

-  Glutathion vzniká v játrech. Je koenzymem enzymu glatathionperoxidázy, který v těle mění jedovatý a karcinogenně působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík. Název koenzym znamená, že určitá látka účinkuje v souladu s enzymy. Hlavní nejdůležitější reakcí je však tvorba správných disulfidových vazeb v celé řadě bílkovin a peptidových hormonů. Tuto reakci katalyzuje enzym glutathionreduktasa.

- Glutathion je také důležitou součástí v metabolismu cizorodých látek (xenobiotik), kdy po jejich předchozí hydroxylaci umožňuje tvorbu polárních metabolitů, které jsou již dobře rozpustné ve vodných roztocích a tím se významně zvyšuje možnost jejich vyloučení z těla ven. Dále se uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

- Glutathion je obsažen v některých potravinách, které jsou doporučované jako zdravé (odborníci uvádějí, že mohou hrát roli v prevenci vzniku rakoviny), jako je například brokolice, zeli, květák a další. Je obsažen ale i v mase či ovoci.

- Glutathion patří k nejsilnějším antioxidantům, protože má silné tlumící účinky proti vzniku volných radikálů.

- je tripeptid složený z aminokyselin - kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu a chrání organismus před oxidačním stresem (podílí se na odstraňování peroxidu vodíku).

- Glutathion vzniká v játrech. Je koenzymem enzymu glutathionperoxidázy, který v těle mění jedovatý a karcinogenně působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík.

- Dále se uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

- Jeho nízký obsah v těle je spojen s rychlým stárnutím, makulární degenerací (skvrnami na pokožce), diabetem, nemocemi plic a zažívacího ústrojí, křečovitými stavy, Parkinsonovým syndromem a jinými neurodegenerativními poruchami.

- spolu s vitaminem C vykazuje synergické antioxidační působení při společném podávání, jelikož glutathion je schopen udržovat aktivní formu vitaminu C v redukované a účinné podobě po delší dobu.

- Infuse vitaminu C, Glutathionu a spolu s infusním podáním D-fruktosa-1,6 bifosfátu mají spolu komple-mentární účinky - tedy účinky se násobí a prohlubují, navzájem se synchronně doplňují v ochraně buněk před toxickým pooškozením zevního životního prostředí, před nežádoucími účinky léků, chrání buňky před poškozením při chemoterapiích či užívání alkoholu...samozřejmě do určité míry

  

 Infuse   D-fruktosa-1,6 bifosfát

- fosfátový iont je hlavní nitrobuněčný iont a hraje zásadní roli v řadě důležitých fyziologických procesů

- snížená hladina fosfátů v krvi - hypofosfatemie- je častá u mnoha onemocnění - jako je například CHOCHBP (chronická obstrukční plicní nemoc),u zánětlivých stavů, u traumat, popálenin, při průjmech,po operacích, hypothyreose (snížená funkce štítné žlázy), u diabetes mellitus (cukrovky), metabolického syndromu, ICHS (Angina pectoris, ischemická choroba srdeční), katabolických procesech - chronická stadiadsystémových onemocnění,u alkoholismu, kouření,užívání steroidních hormonů,analgetik,po transfusích,hladovění atd

- D-fruktosa-1,6 bifosfát - tedy organicky vázaný fosfát - zlepšuje rheologické vlastnosti krve- tedy zlepšuje prokrvení tkání ,zlepšuje pružnost a ohebnost červených krvinekzabraňuje shlukování krvinek a tvorbě trombů, umožňuje lepší nasycení tkání kyslíkem, významně se podílí na zvýšené tvorbě ATP - základního zdroje energie, zlepšuje anabolickou fázi metabolismu, tedy obnovu tkání,

- u pacientů s ICHS - ischemickou chorobou srdeční-  významně zlepšuje funkci srdečního svalu myokardu - zvyšuje srdeční výdej a tepový objem srdce, zlepšuje tedy čerpací funkci srdce a zlepšuje hemodynamiku. Dále významný je antiaryrtmický vliv na srdce a omezuje nekrosy myokardu - což svědčí pro ochranný účinek vůči myokardu.

- používá se v komplexní terapii ischemie u akutního infarktu myokardu, ale i u chronických forem jako je Angina pectoris a při poruše periferní cirkulace ischemického typu jako je ischemická choroba dolních končetin, diabetická noha,chronická žilní nedostatečnost - “ křečové žíly”,

- zlepšuje hojení po operacích a traumatech

- pozitivní účinek vykazuje v ischemické mozkové tkáni po ischemické cévní mozkové příhodě - tedy po mrtvičce - zvyšuje průtok krve v postiženém mozkovém regionu a průtok krve v mozku jako celku

- zvyšuje kontraktilitu dýchacího svalstva u CHOCHBP, rozedmy plic, astma bronchiale, chronického respiračního selhání a zvyšuje tak dechový objem a minutovou ventilaci

- je velmi vhodný v kompenzaci psychických poruch u alkoholiků, zmírňuje neklid u abstinenčních příznaků a rychle obnovuje psychické a neurologické funkce u léčených závislostí na alkoholu.

- velmi vhodný je pro těžce fyzicky pracující lidi ale i zvyšuje duševní výkonnost u manažerských povolání s vysokým psychickým zatížením, u vedoucích pracovníků, u studentů, u profesí vyžadujících bdělost a rychlé rozhodování

- v neposlední řadě je velmi vhodná u pacientů v rekonvalescenci po nemocech, operacích, traumatech a u vrcholových a profesionálních , ale i nárazových rekreačních sportovců k rychlé a kvalitní regeneraci po výkonu a k dodání energie

- Infuse vit. C jsou komplementární - tedy účinky se násobí a prohlubují  - spolu s infusní terapií Glutathionu a infusemi D-fruktosa-1,6 bifosfátu - spolu mají synergický a doplňující účinek

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH