Úvodní stránka » OM healing
OM healing

OM healing je starověká skupinová léčebná technika.

OM healing pomáhá člověku zharmonizovat všechny úrovně bytí- fyzickou, mentální, emocionální a duchovní sféru. Emoce se uvolňují a vzrůstá pocit lásky a vnitřního klidu, což nás vede k radostnějšímu prožívání života a pomáhá to podpořit naše zdraví a naši duchovní praxi.

Zvuk a vibrace jsou podstatou stvoření. OM je prvotní zvuk vytvářející a prostupující celým vesmírem. Zvuk OM patří celému lidstvu, všem národům, a všem náboženstvím. Rezonující zvuk OM v uspořádané skupině lidí, je léčivý proces podpořen vyrovnáním vibrací. Tak jako kámen, vytvoří vlny hozením do vody, tak vibrace OM působí na okolí. Vibrace OM mohou léčit nejen zúčastněné, ale i lidi nepřímo fyzicky zúčastněné, místa a životní situace. V podstatě OM healing může pomoci pozvednout životní prostředí a vytvořit harmonii a jednotu v nás a v přírodě.

Kosmická vibrace OM v nás uvede do souladu všechny energie, které se nenachází v harmonii. Zpíváním OM ve skupině sestavené určitým specifickým způsobem se léčebná síla OM zesílí a znásobí. Pocity, myšlenky a negativita se transformuje.

Léčivě OM healing působí nejen na všechny zúčastněné, ale také na okolí včetně lidí, zvířat, budov a přírody.

Tato energie může být také směřována ku prospěchu lidí, míst a životních situací v závislosti na co se skupina nebo účastníci zaměří. Chtěl-li by někdo přijímat požehnání z OM healing léčení, ale nemůže být přítomen, můžete poskytnout jméno, které bude do léčení zahrnuto.

Zvuk OM (AUM)

Veškerá stará učení spolu s moderní vědou se shodují, že všechny existující věci jsou ve své podstatě tvořené energií, vibrací. Po tisíc let si mudrci předávali zkušenosti s touto energii, která manifestuje vše okolo a vše uvnitř všeho.

V Bibli je napsané: “Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh“. Jak v křesťanství, také v hinduismu se shodují v tom, že na počátku byla vibrace a skrze vibraci (slovo) bylo stvořeno bytí.

Zvuk, který vystihuje tuto prvotní vibraci je OM. Tento zvuk se liší od ostatních, které vnímáme svými smysly. Zvuky většinou vznikají tak, že jeden předmět naráží do druhého, jako dva cimbály, kladivo, ruce, vlny moře o břeh atd. OM nevzniká tímto způsobem, proto se nazývá anahata nada, nestvořený zvuk, je to zvuk primární energie.

Svatý zvuk se skládá ze čtyř elementů. První tři elementy jsou hlasové zvuky: A, U, M, čtvrtým neslyšitelným zvukem je ticho, kterým začíná a končí slyšitelný zvuk, který ho obklopuje.

“A” rezonuje v krku a je považován za primární zvuk, nezávislý na kulturním kontextu. Tvoří se uvnitř hrdla a obsahuje všechny ostatní zvuky vydávané lidmi. Ve skutečnosti je “A” první hláskou sanskrtské abecedy. Reprezentuje normální probuzené vědomí, ve kterém objekt a subjekt existují jako dvě odlišné entity. Je to úroveň mechaniky, vědy a logických myšlení, tedy spodních tří čaker. Věci existující na této hrubé úrovni jsou stabilní a jen pomalu se mění.

“U” ústa otevřená při “A” se zavírají do “M”, mezi tím zaznívá “U”. Zvuk “U” přenáší vibraci do zadní části úst. Reprezentuje stádium spícího vědomí, na půl cesty mezi bdělostí “A” a hlubokým spánkem “M”. Z tohoto spícího stavu se objekt a subjekt začínají propojovat v podvědomím. Oba jsou obsažené uvnitř nás. Věci na této úrovni jsou jemnější a náchylné na rychlou přeměnu. Je to říše snů, představ, božstev, skrytého vnitřního světa.

“M” se vyslovuje se zavřenými ústy. “M” je třetím elementem, bzučícím při zlehka přivřených rtech. Zvuk rezonuje v přední části úst a posouvá se do hlavy. Představuje říši hlubokého, bezesného spánku. Neni zde přítomný pozorovatel ani pozorovaný. Vše je jedno a zároveň nic. Je to vesmírná noc, interval mezi cykly stvoření, lůno Božské Matky.

Poslední částí AUM “M” je znám jako makar nebo ma. Vzniká, při zavřených rtech. Uzavřená před vnějším světem a hledání Skutečné Pravdy uvnitř nás samých a přináší prožití hlubokého míru v našem nitru.

Při vyslovení AUM se první dvě samohlásky spojily do samohlásky “O”. Zvuk “M” zní stejně. Kvůli tomu se AUM zkracuje na OM, protože obsahuje stejné vlastnosti. AUM v sobě obsahuje celou abecedu, od svého začátku při “A”, rozvinutí do “U”, a dosahuje úplnost při “M”.

Čtvrtým zvukem OM je tzv. nestvořený zvuk, existující v tichu na konci posvátné slabiky. Je zajímavé, že nemůžeme slyšet ticho. Můžeme slyšet zvuky, ale jak chcete slyšet něco co nevydává zvuk?

Kdo se ukotví v tomto nestvořeném zvuku, v této vibraci ticha, dosáhne Přítomnosti, Jednoty a Míru. Ticho začíná ve chvíli kdy končí bzučení “M”. To je chvíle, která dělí slyšitelný zvuk od ticha. Spočívá-li někdo v tomto tichu, říká se že je hlasem ticha.

Význam slabik AUM

Podle Mandukji upanišády symbolizují slabiky AUM tyto světy zkušeností:
A- džagrat (bdělost, vědomý stav)
U- swapna (spánek, polovědomý stav)
M- šušupti (hluboký spánek, nevědomý stav)

Podle jógy jsou duše a lidské tělo stvořeny z tří gun, principy či kvalitami Prakriti (univerzální přírody). Tři slabiky AUM představují tři guny jako:
A- radžas- vášeň, činnost,
U- sattva- harmonie, čistota, světlo,
M- tamas- nevědomost, temnota a nečinnost.

Po dozpívání AUM nastává ticho, které symbolizuje trancendentálnost všech tří kvalit. Trigunatita- čisté vědomí.

Tři slabiky také představují principy bytí zastoupené
A- Brahma,
U- Višnu,
M- Šiva. Principy tvoření, udržování a ničení.

Ticho po doznění reprezentuje základní realitu, která leží za stvořením, udržováním a ničením.

Podle Mandukaja upanišády se transcendentální stav nazývá turja (v sanskrtu znamenající čtvrtý), který je nad všemy a obsažen ve všech třech stavech A, U, M.

Kruh (nebo tečka) symbolizuje turja, základní skutečnost. Turja obsahuje džagrat, bdělý stav vědomí (A), swapna, snový stav(U) a šušupti, nevědomí (M) a je za nimi. Stav turja lze pochopit pouze rozplyne li se mysl ve vědomí, že turja je za třemi projevenými stavy Univerza.

Kontakt

Centrum zdraví a regenerace REVITAL MUDr. Martina Kormundová
Svatopluka Čecha 679, 55101 Jaroměř
725 145 409
74915975
DIČ Nejsem plátce DPH